รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  รายงานสถานการณ์  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม 

  สภาพตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2559

          สภาพตลาดโดยรวมของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงจากเดือนก่อน รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยมากลดลงจากเดือนก่อน เช่นเดียวกับปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงจากเดือนก่อนเช่นกัน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

          เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง โดยผลผลิตที่เป็นสินค้าต้นน้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ผลผลิตเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 0.33% และผลผลิตผ้าทอเพิ่มขึ้น 5.98%แต่ผลผลิตที่เป็นสินค้าปลายน้ำลดลงจากเดือนก่อนได้แก่ ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 5.74% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 17.56%แต่เมื่อเปรียบเทียบดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมลดลงโดยผลผลิตที่เป็นสินค้าต้นน้ำโดยรวมลดลง ได้แก่ ผลผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลง 10.71% และผลผลิตผ้าทอลดลง 1.40% และผลผลิตที่เป็นสินค้าปลายน้ำโดยรวมลดลงเช่นกัน ได้แก่ ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 8.93% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 26.90% 

            ดัชนีการส่งสินค้าเมื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าการจำหน่ายโดยมากลดลงโดยเฉพาะในสินค้าปลายน้ำ โดยการจำหน่ายสินค้าต้นน้ำมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงใกล้เคียงกัน ได้แก่การส่งเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 3.77% แต่การส่งผ้าทอลดลง 3.83% แต่ในส่วนของสินค้าปลายน้ำมีการจำหน่ายโดยรวมลดลง โดยการส่งเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 9.66% และการส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 1.45% แต่เมื่อพิจารณาการจำหน่ายสินค้าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 พบว่ามีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยการส่งเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 0.04% การส่งผ้าทอเพิ่มขึ้น 0.75% การส่งเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 1.33% แต่การส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 1.45%

           พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากลดลงโดยเฉพาะในสินค้าปลายน้ำโดยสินค้าต้นน้ำคงคลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้แก่ เส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 1.83% และผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 2.59% ส่วนในสินค้าปลายน้ำคงคลังโดยรวมลดลง ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถักลดลง 1.68% และเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 8.87% แต่เมื่อพิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าปลายน้ำ โดยสินค้าต้นน้ำคงคลังโดยมากลดลง ได้แก่ เส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 10.49% และผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 2.48% แต่ในสินค้าปลายน้ำคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้น ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถักคงคลังลดลง 10.01% และเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น 52.67%

พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น

           เส้นใยสิ่งทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเส้นในสิ่งทอเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลงจากเดือน

           ผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตผ้าทอเพิ่มขึ้น แต่การจัดจำหน่ายผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงแต่ปริมาณผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

           เสื้อผ้าผ้าถัก เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลงเช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าถักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง รวมทั้งปริมาณ
เสื้อผ้าผ้าถักคงคลังลดลงจากเดือนก่อน

           เสื้อผ้าผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง รวมทั้งปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอ
คงคลังที่ลดลงจากเดือนก่อน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2559

          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีก่อน

          ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง โดยลดลง 4.24% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลดลง 8.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถัก

          ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง โดยการนำเข้ารวมลดลง 6.87% เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน และการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีการนำเข้าโดยมากลดลง โดยการนำเข้ารวมลดลง 7.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มสิ่งทอสูงสุด ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มสูงสุดได้แก่ เสื้อผ้าผ้าทอ

           สิ่งทอ การส่งออกโดยมากในกลุ่มสิ่งทอลดลงเมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559กับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ผ้าผืน แต่ในส่วนของการส่งออกเส้นใย สิ่งทอเทคนิค และสิ่งทออื่น ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบการส่งออกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กับช่วงเวลาเดียวกับของปีก่อน พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอลดลงทุกชนิด ยกเว้นสิ่งทอเทคนิคที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกผ้าผืนเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด

          ด้านการนำเข้าสิ่งทอโดยมากลดลง เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน แต่การนำเข้าสิ่งทอเมื่อเทียบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลงทุกชนิดสินค้า โดยมูลค่าการนำเข้าผ้าผืนลดลงมากที่สุด ส่วนสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด ได้แก่ การนำเข้าสิ่งทอเคหะ แต่การนำเข้าเส้นใยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนส่วนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอโดยรวมลดลง โดยผ้าผืนมีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุด

          เครื่องนุ่งห่ม การส่งออกเครื่องนุ่งห่มลดลงทุกชนิด ทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ด้านการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม พบว่าโดยมากเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนเพิ่มขึ้นทุกชนิดสินค้า และช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มโดยมากเพิ่มขึ้น โดยมีการนำเข้าเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559

          ภาพรวมการส่งออกนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย พิจารณาในส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยยังคงส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยมีการส่งออกลดลง 1.92% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน แต่การส่งออกไปยังประเทศจีนมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 8.66% ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยลดลง 4.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีก่อน โดยสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงลดลงมาที่สุด โดยลดลง 8.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีก่อน

          ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมากแล้วลดลงประเทศไทยยังคงนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยลดลง 14.24%  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน แต่การนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน ส่วนการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยรวมลดลงประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยนำเข้าจากประเทศจีนลดลง 9.12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

 

          สิ่งทอ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 109  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.53% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงมากที่สุด โดยลดลง 13.49 % เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน แต่การส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน ส่วนการส่งออกสิ่งทอในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยส่งออกลดลง 3.63% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาฯมีสัดส่วนลดลงมากที่สุด โดยลดลง 13.99% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ ประเทศไทยยังคงนำเข้าสิงค้าในกลุ่มสิ่งทอจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า 99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้าจากประเทศจีนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า 203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการฯ และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน แต่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอลดลงทุกประเทศเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          เครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยยังคงมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่าส่งออกถึง 71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.17% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน และมูลค่าส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 144 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559เพิ่มขึ้นกว่า 50.71% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน และเพิ่มขึ้น31.46% เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

           ด้านมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยยังคงนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่านำเข้าถึง 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.21% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อน และมูลค่านำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.89% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รวมทั้งในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นลดลงมากที่สุด

Share this Post:
View article: 1610