คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

Keyword:     smart fabric 

คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีขั้นตอนการตรวจประเมินและหลักเกณฑ์การรับรองที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักสากล 
คณะทำงานโครงการฯ จึงพิจารณารายชื่อคณะกรรมการจากภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ ที่มีความชำนาญในด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ การมาตรฐานและคุณภาพ การตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน คณะกรรมการ ทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย และ คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

1. น.ส.พีรพร พละพลีวัลย์    สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประธาน
2. ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรรมการ 
3. นางจุฑามาศ โกเมนไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรรมการ 
4. นางพิศมัย   ลิขิตบรรณกร นักวิชาการอิสระ กรรมการ 
5. นางเพ็ญศรี  ทองนพคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นายนพดุล  เกษจรัล นักวิชาการอิสระ กรรมการ 
7. น.ส.บุณยาพร  ค้ำคูณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง 
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ 
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 
4. ดำเนินงานด้านเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

Share this Post:
View article: 2062