คณะทำงานโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

Keyword:     smart fabric 

คณะทำงานโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีขั้นตอนการตรวจประเมินและหลักเกณฑ์การรับรองที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักสากล 
คณะทำงานโครงการฯ จึงพิจารณารายชื่อคณะกรรมการจากภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ ที่มีความชำนาญในด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ การมาตรฐานและคุณภาพ การตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน คณะกรรมการ ทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย และ คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

 

นางสุทธินีย์ พู่ผกา

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประธาน

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรรมการ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายปิลันธน์ ธรรมมงคล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
กรรมการ

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการ

ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
กรรมการ

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

นักวิชาการอิสระ
กรรมการ

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรรมการ

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

น.ส.พีรพร พละพลีวัลย์

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กรรมการและเลขานุการ

 

Share this Post:
View article: 1884