รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เดือนมกราคม 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกอัญมณี  รายงานสถานการณ์  อัญมณี  เครื่องประดับ 

สภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมเดือนมกราคม พ.ศ.2559

                สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือนมกราคมปี 2558 – มกราคมปี 2559พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้น โดยปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเพชรมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดการจำหน่ายสินค้าและปลายน้ำส่วนมากพบว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

                 เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า ผลผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตของเพชรเพิ่มขึ้น22.57% ผลผลิตของเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้น 2.19% และผลผลิตของเครื่องประดับเทียมลดลง 17.02% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการผลิตในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2559 กับเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558การผลิตเพชร เครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้น7.35%20.40%และ 3.43% ตามลำดับ โดยการผลิตเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้น ขึ้นมากที่สุด

                  เมื่อพิจารณาดัชนีการส่งสินค้าเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า การส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้น โดยการขนส่งเพชรเพิ่มขึ้น 25.72% การขนส่งเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้น 4.19% และการขนส่งของเครื่องประดับเทียมลดลง 17.04% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการส่งสินค้าในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2559 กับเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558มีการส่งสินค้าเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 22.44%เครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้น 3.11%ส่วนในการส่งสินค้าเพชรลดลง 0.48%

 

                   เมื่อพิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า การส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้น โดยเพชรลดลง 0.08% เครื่องประดับบุคคล และเครื่องประดับเทียมมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 5.47% และ 3.37% ตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบสินค้าคงคลังในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2559 กับเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558มีเพชรและเครื่องประทับบุคคลมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 1.91% และ 112.68% ตามลำดับ แต่สินค้าคงคลังเครื่องประดับเทียมลดลง 1.69%

ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น

                เพชร เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าเพชรมีผลผลิต การจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูง และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปลดลงแต่เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า เพชรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สินค้าคงคลังสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น แต่การจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศลดลง               

                เครื่องประดับบุคคล เมื่อเปรียบเทียบในเดือนมกราคม พ.ศ.2559กับเดือนก่อนและกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่าทั้ง 3 ดัชนีมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งผลผลิตการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

                เครื่องประดับเทียม เมื่อเปรียบเทียบในเดือนมกราคม พ.ศ.2559กับเดือนก่อน พบว่าเครื่องประดับเทียมมีผลผลิต การจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศลดลง แต่สินค้าคงคลังสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่า มีผลผลิต การจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่สินค้าคงคลังสำเร็จรูปลดลง

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเดือนมกราคม พ.ศ.2559

                ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลง ส่วนในการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคมปีก่อน และในช่วง  ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 9.61 % เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนมกราคมพ.ศ.2559 ได้แก่ ทองคำ

                ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2559มีการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับลดลง 26.93% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในเดือนมกราคมพ.ศ.2559 ได้แก่ ทองคำรองลงมาคือ เครื่องประดับแท้

                การนำเข้า

ทองคำ มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 19.02%

เพชร มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

โลหะเงิน มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงเล็กน้อยในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เครื่องประดับแท้ มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

พลอยสี มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว 

อัญมณีสังเคราะห์ มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงมากในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เครื่องทองและเครื่องเงิน มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่ามีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เครื่องประดับเทียม มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

โลหะแพทตินัมมีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

การส่งออก

ทองคำ การส่งออกทองคำมีสัดส่วนลดลงมากที่สุดในสินค้าทุกประเภทในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เครื่องประทับแท้ การส่งออกเครื่องประดับแท้มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เพชร มีสัดส่วนการส่งออกลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

พลอยสี มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เครื่องประดับเทียม การส่งออกเครื่องประดับเทียมมีสัดส่วนลดลงมากในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว       

อัญมณีสังเคราะห์ มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

เศษหรือของที่ไม่ได้หำด้วยโลหะมีค่าการส่งออกเศษหรือของที่ไม่ได้หำด้วยโลหะมีค่ามีสัดส่วนลดลงรองลงจากทองคำ ในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว              

ไข่มุกการส่งออกไข่มุกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสินค้าทุกประเภท ในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว       

โลหะเงินการส่งออกโลหะเงินมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก ในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว  

ของทำด้วยไข่มุกและรัตนชาติมีสัดส่วนการส่งออกลดลงในเดือนมกราคมพ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว

 

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไทยอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เดือนมกราคม พ.ศ.2559

                โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน ได้แก่  สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าในการเปรียบเทียบของเดือนมกราคม พ.ศ.2558 กับเดือนมกราคม พ.ศ.2559 มูลค่าการส่งออกรวมของอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนลดลง 8.02% ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในเดือนมกราคมปีที่แล้วโดยการส่งออกโดยรวมแล้วลดลง

                ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนมกราคม พ.ศ.2559มีการนำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์สูงที่สุดเป็นมูลค่ากว่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 27.91%

                ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูง มีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมูลค่ารวมสูงที่สุด ในส่วนประเทศอื่นมีปริมาณการกระจายตัวในการนำเข้าในปริมาณใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

 

Share this Post:
View article: 3393