รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2558

Keyword:     ธันวาคม  นำเข้า  รายงานสถานการณ์  ส่งออก  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม 

สภาพตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวม เดือนธันวาคม 2558

          สภาพตลาดโดยรวมของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากยังคงลดลงจากเดือนก่อน การจำหน่ายสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและลดลงใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เช่นเดียวกับปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและลดลงใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

    

           เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง ยกเว้นผลผลิตผ้าทอที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยสินค้าต้นน้ำได้แก่ ผลผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลง 0.93% แต่ผลผลิตผ้าทอเพิ่มขึ้น 3.81% ในส่วนของสินค้าปลายน้ำ ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 4.17% เช่นเดียวกับผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอที่ลดลง 1.08% แต่เมื่อเปรียบเทียบดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่าสินค้าต้นน้ำในส่วนของผลผลิตเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 1.76% แต่ผลผลิตผ้าทอลดลง 8.15% ส่วนผลผลิตในสินค้าปลายน้ำลดลงทั้งหมดเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 8.91% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 24.75% ซึ่งมีสัดส่วนลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

  

            ดัชนีการส่งสินค้าเมื่อพิจารณาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่า ประเภทของสินค้าต้นน้ำโดยมากเพิ่มขึ้น โดยการส่งเส้นใยสิ่งทอลดลง 3.09% แต่การส่งผ้าทอเพิ่มขึ้น 7.07%แต่ในส่วนของสินค้าปลายน้ำโดยมากลดลง โดยการส่งเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 6.80% และการส่งเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น 3.17% ส่วนเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการส่งสินค้าเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่าโดยมากลดลงทั้งสินค้าต้นน้ำและปลายน้ำ โดยการส่งเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 2.03% การส่งผ้าทอลดลง 6.75% การส่งเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 1.00% และการส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 20.34% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

    

          พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่า ปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากลดลง โดยปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังเพิ่มขึ้น 1.87% ปริมาณผ้าทอคงคลังลดลง 0.07% ปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังเพิ่มขึ้น 5.30% และปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอคงคลังลดลง 5.83% เมื่อพิจารณาดัชนีสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่า ปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากลดลง โดยในสินค้าต้นน้ำ ปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 9.43% แต่ปริมาณผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 4.55% ส่วนสินค้าปลายน้ำ ปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังเพิ่มขึ้น 3.72% แต่ประมาณเสื้อผ้าผ้าทอคงคลังลดลง 4.02%

          พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น

          เส้นใยสิ่งทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อในสิ่งทอลดลง เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง แต่ปริมาณเส้นใยสิ่งทอ
คงคลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

          ผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตผ้าทอเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายผ้าทอทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และปริมาณผ้าทอคงคลังลดลงจากเดือนก่อน

          เสื้อผ้าผ้าถัก เมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าถักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง แต่ปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

          เสื้อผ้าผ้าทอเมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง แต่การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอคงคลังลดลงจากเดือนก่อน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนธันวาคม 2558

          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงทั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคมปีก่อน

          ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง 9.46% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 8.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถัก

          ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง โดยการนำเข้ารวมลดลง 7.64% เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าโดยรวมลดลง โดยการนำเข้ารวมลดลง 5.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มสิ่งทอสูงสุด ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มสูงสุดได้แก่ เสื้อผ้าผ้าทอ

 

          สิ่งทอ การส่งออกโดยมากในกลุ่มสิ่งทอลดลงเมื่อเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคมของปีก่อน โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการส่งออกที่ลดลงมากที่สุดได้แก่สิ่งทออื่นๆ ส่วนมูลค่าผ้าผืนส่งออกลดลงมากที่สุด แต่ในส่วนของการส่งออกสิ่งทอเทคนิคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบการส่งออกเดือนมกราคา-ธันวาคม พ.ศ. 2558 กับช่วงเวลาเดียวกับของปีก่อน พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอลดลงทุกชนิด โดยสัดส่วนการส่งออกเส้นด้ายเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด

          ด้านการนำเข้าสิ่งทอโดยมากลดลง เมื่อเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคมของปีก่อน และเมื่อเทียบเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าเส้นใยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด แต่การนำเข้าสิ่งทอเคหะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งในช่วงเดือนธันวาคมเทียบกับปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าสิ่งทอเทคนิค พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน มีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น

          เครื่องนุ่งห่มการส่งออกเครื่องนุ่งห่มลดลงทุกชนิด ทั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ด้านการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม พบว่าเพิ่มขึ้นทุกชนิด ทั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เดือนธันวาคม 2558

             ภาพรวมการส่งออกนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย พิจารณาในส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าประเทศไทยยังคงส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยมีการส่งออกลดลง 4.44% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และการส่งออกไปยังประเทศจีนยังคงมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยลดลง 6.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน และสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังคงมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมาที่สุด โดยลดลง 16.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน

         ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 โดยมากแล้วลดลง ประเทศไทยนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 2.35% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน ส่วนการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน แต่ลดลง 1.46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

           สิ่งทอ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 108 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5.71% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 และสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศจีนลดลงมากที่สุด โดยลดลงถึง 27.48% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน แต่การส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน ส่วนการส่งออกสิ่งทอในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน ลดลง 6.25% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีสัดส่วนลดลงมากที่สุด โดยลดลง 15.25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ ประเทศไทยนำเข้าสิงค้าในกลุ่มสิ่งทอจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยการนำเข้าสิ่งจากประเทศจีนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้าจากประเทศจีนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคมลดลงใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอจากทั้งสองประเทศ แต่ละประเทศลดลงกว่า 20%เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน

          เครื่องนุ่งห่มประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่าส่งออกถึง 85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2.79% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และมูลค่าส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 963 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 4.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 19.06% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และลดลง 17.61% เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ด้านมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่านำเข้าถึง 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 36.89% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และมูลค่านำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่า 452 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากที่สุด และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้นถึง 21.04%และ 21.10% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน

Share this Post:
View article: 914