รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือน ธันวาคม 2558

Keyword:     ธันวาคม  นำเข้า  นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  รองเท้า  รายงานสถานการณ์  ส่งออก  เครื่องหนัง 

สภาพตลาดเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม เดือนธันวาคม 2558

          สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงจากเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าต้นน้ำลดลง ส่วนสินค้าปลายน้ำโดยมากเพิ่มขึ้น ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในสินค้าต้นน้ำลดลง แต่สินค้าปลายน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากลดลงทั้งในสินค้าต้นน้ำและปลายน้ำ

 

เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง ผลผลิตต้นน้ำลดลงโดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 13.82% ส่วนผลผลิตในส่วนปลายน้ำโดยมากเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 12.54% แต่ผลผลิตรองเท้าลดลง 2.83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน พบว่าผลผลิตโดยมากเพิ่มขึ้น โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น 2.95% กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เพิ่มขึ้น 20.91% แต่รองเท้าลดลง 5.94%

 

 

            พิจารณาดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าการขนส่งสินค้ารวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมากเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกลดลง 4.69% แต่การขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 21.84% เช่นเดียวกับการขนส่งรองเท้าที่เพิ่มขึ้น 13.33% เมื่อพิจารณาการขนส่งสินค้าเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากเพิ่มขึ้น โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 5.37% เช่นเดียวกับการขนส่งรองเท้าที่ลดลง 8.19% แต่การขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น 13.13%

             พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังลดลง 3.44% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางคงคลังเพิ่มขึ้น 2.64% ส่วนรองเท้าคงคลังลดลง 6.49% แต่เมื่อพิจารณาสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่าสินค้าคงคลังส่วนโดยมากเพิ่มขึ้น โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังลดลง 20.31% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังเพิ่มขึ้น 54.99% เช่นเดียวกับรองเท้าคงคลังเพิ่มขึ้น 33.16%

             พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกตามอุตสาหกรรม

หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง และจำนวนหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังสำเร็จรูปคงคลังก็ลดลงเช่นเดียวกัน

กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางสำเร็จรูปคงคลังที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รองเท้าทุกประเภทเมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตรองเท้าลดลงแต่การจำหน่ายรองเท้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจำนวนรองเท้าสำเร็จรูปคงคลังมีจำนวนลดลง

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนธันวาคม 2558

          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงทั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และในช่วงมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงมกราคม-ธันวาคมปีก่อน

          ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 3.93% เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และมีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 4.69% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดทั้งในเดือนธันวาคมปีนี้และช่วงมกราคม-ธันวาคม ได้แก่ รองเท้า

          ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 1.38% เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และมีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 1.21% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ได้แก่ หนัง และการนำเข้าในช่วงมากราคม-ตุลาคมปีนี้ หนัง ก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดเช่นกัน

          หนัง มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

          ส่วนการนำเข้าหนังมีสัดส่วนลดลงเพิ่มขึ้นสูงในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 กับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าหนังลดลงเช่นกัน

          กระเป๋ามีสัดส่วนการส่งออกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ลดลง และสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนลดลง

          ด้านการนำเข้ากระเป๋ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 กับเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

          รองเท้า การส่งออกรองเท้าในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อนมีสัดส่วนลดลง เช่นเดียวกับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 มีสัดส่วนลดลงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ด้านการนำเข้ารองเท้าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมในปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

          ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง มีการส่งออกลดลง โดยมีสัดส่วนการส่งออกในเดือนธันวาคม   พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

          ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง เพิ่มขึ้นสูงสุดในการนำเข้ารวมในเดือนธันวาคมและมีการนำเข้าลดลงมากในช่วงมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนธันวาคม 2558

          โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น มูลค่าการส่งออกรวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.12% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้น 5.38% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

          ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 14.01% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 1.12% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูง มีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าของไทยคือประเทศจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

          หนัง มูลค่าส่งออกในเดือนธันวาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกหนังไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด และมีการส่งอออกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 0.59% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน และมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 4.17% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนการส่งออกหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน ลดลง 3.93% ได้แก่การส่งออกไปยังประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา จีนและฮ่องกง และการเปลี่ยนแปลงการส่งออกที่มากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้แก่การส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการส่งออกลดลง 55.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          มูลค่าการนำเข้าหนังในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าหนังมาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุด ส่วนการนำเข้าในช่วงมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 แต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ รวมกันอยู่มาก ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 9.23% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลง 7.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          กระเป๋า มูลค่าส่งออกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยลดลง 2.64% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยยังคงส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 9.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          มูลค่าการนำเข้ากระเป๋าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้ากระเป๋าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 31.97% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อน เช่นเดียวกับกับในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมูลค่าสูงที่สุด และในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 2.62%

          รองเท้า มูลค่าส่งออกในเดือนธันวาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกรองเท้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนลดลง 5.86% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีก่อน และลดลด 22.54% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          มูลค่าการนำเข้ารองเท้า ประเทศไทยนำเข้ารองเท้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด ในเดือนธันวาคมและช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 1.40% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 7.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน    

          ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่าการส่งออกในเดือนธันวาคมและช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 15.04% เมื่อเทียบกับธันวาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยรวมการส่งออก โดยลดลง13.24% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

          ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมากเพิ่มขึ้น การนำเข้าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุดได้แก่ การนำเข้าจากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 21.56% เมื่อเทียบกับธันวาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ประเทศไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นลดลงมากที่สุด โดยลดลงถึง 68.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Share this Post:
View article: 1031