รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558

Keyword:     2558  นำเข้า  นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  พฤศจิกายน  รองเท้า  รายงานสถานการณ์  ส่งออก  เครื่องหนัง 

สภาพตลาดเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558

                สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558 พิจารณาจาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าต้นน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าปลายน้ำโดยมากลดลง เช่นเดียวกับด้านการจัดจำหน่ายสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยมากลดลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าปลายน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมาก แต่สินค้าต้นน้ำปริมาณสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

                 เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า ผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเปลี่ยนแปลงน้อย ผลผลิตต้นน้ำเพิ่มขึ้นโดยผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น 0.73% ส่วนผลผลิตในส่วนปลายน้ำโดยมากลดลง โดยผลผลิตรองเท้าลดลง 5.17% แต่ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น 2.11% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 พบว่า ผลผลิตโดยมากเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้นถึง 21.85% แต่ผลผลิตในส่วนหนังสัตว์และตกแต่งหนังลดลง 6.35% เช่นเดียวกับผลผลิตรองเท้าที่เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10.46% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

พิจารณาดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่าโดยมากการขนส่งสินค้ารวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมากลดลง โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 13.71% เช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าในส่วนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลง 7.06% แต่การขนส่งสินค้าในส่วนของรองเท้าเพิ่มขึ้น 10.79% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน พิจารณาการขนส่งสินค้าเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 14.16% เช่นเดียวกับการขนส่งรองเท้าที่ลดลง 17% แต่การขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น 18.43%

                 พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่า สินค้าสำเร็จรูปคงคลังในส่วนของกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว โดยมีสัดส่วนลดลงถึง 39.75% แต่หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังมีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรองเท้าที่มีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังมีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น 9.14% และรองเท้ามีสินค้าสำเร็จรูปคลังเพิ่มขึ้น 3.30% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 พบว่ากระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางมีสินค้าสำเร็จรูปลดลงเช่นกัน โดยมีสัดส่วนลดลงถึง 41.25% เช่นเดียวกับหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังมีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลง 24.78% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่รองเท้ามีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น 23.36%

                พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกตามอุตสาหกรรม

                หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนัง เมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังมีผลผลิตลดลง การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง และจำนวนหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังสำเร็จรูปคงคลังก็ลดลงเช่นกัน

                กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่ากระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางมีผลผลิตลดลง แต่การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางสำเร็จรูปคงคลังที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

                รองเท้าทุกประเภทเมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้น การจำหน่ายรองเท้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจำนวนรองเท้าสำเร็จรูปคงคลังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2588

                ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงทั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และในช่วงมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงมกราคม-พฤศจิกายนปีก่อน

                ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 11.41% เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีก่อน และมีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ลดลง 4.76% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของปีก่อน สินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ได้แก่ หนัง แต่มูลค่าการส่งออกรวมในช่วงมกราคม-พฤศจิกายนปีนี้ พบว่า รองเท้า เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกรวมมากที่สุด

                ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าเพิ่มขึ้น 1.31% เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และมีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 1.20% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ได้แก่ หนัง และการนำเข้าในช่วงมากราคม-ตุลาคมปีนี้ หนัง ก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดเช่นกัน

   

                หนัง มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

                ส่วนการนำเข้าหนังมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าหนังลดลงเช่นกัน

                กระเป๋ามีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ลดลง และสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนลดลง

                ด้านการนำเข้ากระเป๋ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 กับเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

                รองเท้าการส่งออกรองเท้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อนมีสัดส่วนลดลงมาก เช่นเดียวกับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีสัดส่วนลดลงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                ด้านการนำเข้ารองเท้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนในปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

                ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง มีการส่งออกลดลง โดยมีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

                ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง เพิ่มขึ้นสูงสุดในการนำเข้ารวมในเดือนพฤศจิกายน และมีการนำเข้าลดลงมากในช่วงมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558

                โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น มูลค่าการส่งออกรวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 11.62% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้น 5.77% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

                ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีการนำเข้าจากสหภาพยุโรปสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับการนำเข้าจากประเทศจีน เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 28.02% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากประเทศจีนคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูง มีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าของไทยคือประเทศจีนและสหภาพยุโรป ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

                 หนัง มูลค่าส่งออกในเดือนพฤศจิกายน และในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกหนังไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด และมีการส่งอออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 22.28% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีก่อน และมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 5.77 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนการส่งออกหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีก่อน เพิ่มขึ้นถึง 5.39% ได้แก่การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และการเปลี่ยนแปลงการส่งออกที่มากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ได้แก่การส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการส่งออกลดลง 55.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                มูลค่าการนำเข้าหนังในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าหนังมาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุด ส่วนการนำเข้าในช่วงมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 แต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ รวมกันอยู่มาก ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 55.02% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ลดลง 6.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                กระเป๋า มูลค่าส่งออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 22.88% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยยังคงส่งออกไปประเทสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                มูลค่าการนำเข้ากระเป๋าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้ากระเป๋าจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 20.08% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีก่อน เช่นเดียวกับกับในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมูลค่าสูงที่สุด และในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 0.14%

                รองเท้า มูลค่าส่งออกในเดือนพฤศจิกายน และในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกรองเท้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนลดลงมากถึง 47.41% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และลดลด 24.01% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                มูลค่าการนำเข้ารองเท้า ประเทศไทยนำเข้ารองเท้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด ในเดือนพฤศจิกายนและช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ลดลง 13.82% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น 7.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน               

                ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่าการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนและช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนพฤศจิกายนลดลงกว่า 14.33% เมื่อเทียบกับพฤศจิกายนปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยเพิ่มขึ้น 6.30% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

                ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมากลดลง การนำเข้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุดได้แก่ การนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 38.52% เมื่อเทียบกับพฤศจิกายนปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ประเทศไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นลดลงมากที่สุด โดยลดลงถึง 71.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

Share this Post:
View article: 1102