จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาสที่ 3/2558

Keyword:     2558  อัญมณีและเครื่องประดับ  โรงงาน  ไตรมาส 3 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558

ตารางอัญมณี 1.jpg

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558 มีจำนวนรวม 777 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 9 โรงงาน และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 5 โรงงาน

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ในไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 30.9 ล้านบาท และคนงานรวม 4,312 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี_084(01)

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ขยายกิจการ ในขณะที่โรงงานที่จำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 122.4 ล้านบาท และคนงานรวม 679 คน ประกอบด้วย

  • โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี_084(01) จำนวน 1 โรงงาน

  • โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี_084(03) จำนวน 3 โรงงาน

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)

ตารางอัญมณี 2.jpg

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post:
View article: 1637