จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาสที่ 3/2558

Keyword:     2558  เครื่องหนังและรองเท้า  โรงงาน  ไตรมาส 3 

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า

กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558

ตารางเครื่องหนัง 1.jpg

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558 มีจำนวนรวม 1,329 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 28 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 11 โรงงาน

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้า ในไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 9 โรงงาน เงินลงทุน 340.0 ล้านบาท และคนงานรวม 214 คน ประกอบด้วย

  • โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์_029(00) จำนวน 6 โรงงาน

  • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก (2) ใยแก้ว_032(02) จำนวน 1 โรงงาน

  • โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป_033(00) จำนวน 1 โรงงาน

  • โรงงานประกอบกิจการเกี่ยงกับผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า_053(07) จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่โรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 354.2 ล้านบาท และคนงานรวม 296 คน ประกอบด้วย

  • โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์_029(00) จำนวน 2 โรงงาน

  • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก (1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม_032(01) จำนวน 1 โรงงาน

  • โรงงานประกอบกิจการเกี่ยงกับผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า_053(07) จำนวน 1 โรงงาน

และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 8 โรงงาน เงินลงทุน 782.3 ล้านบาท และคนงานรวม 1,439 คน ประกอบด้วย

  • โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป_033(00) จำนวน 4 โรงงาน

  • โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์_029(00) จำนวน 3 โรงงาน

  • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก (1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม_032(01) จำนวน 1 โรงงาน

 

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงไตรมาสที่ 3/2558 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)

ตารางเครื่องหนัง 22.jpg

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 1768