รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม-ตุลาคม 2558

Keyword:     2558  ตุลาคม  นำเข้า  ส่งออก  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม 

สภาพตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมเดือนมกราคม-ตุลาคม 2588

          สภาพตลาดโดยรวมของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-ตุลาคม 2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนการจำหน่ายสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศโดยมากเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แต่ปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงทั้งสินค้าที่เป็นต้นน้ำและปลายน้ำ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

  

           เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากเพิ่มขึ้น ยกเว้นผลผลิตผ้าทอที่มีการผลิตลดลงจากเดือนก่อน โดยผลผลิตเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 2.59% แต่ผลผลิตผ้าทอดลดลง 0.74% ในส่วนผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 6.41% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น 3.28% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 พบว่าโดยมากลดลง โดยผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อนมากที่สุด โดยลดลงถึง 17.46% ผลผลิตผ้าทอลดลง 7.42% และผลผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลง 3.13% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 แต่ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 0.94% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

  

             ดัชนีการส่งสินค้าพิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมากเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยการส่งเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 13.63% การขนส่งผ้าทอเพิ่มขึ้น 11.48% และการขนส่งเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 9.71% แต่การขนส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 1.02% เมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน แต่เมื่อพิจารณาการขนส่งเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เทียบกับการขนส่งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 พบกว่า สินค้าต้นน้ำในการขนส่งเส้นใยสิ่งเพิ่มขึ้น 5.38% แต่การขนส่งผ้าทอลดลง 5.28% และในส่วนของสินค้าปลายน้ำในการขนส่งเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น 14.64% แต่การขนส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 13.75%

           พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบเดือนตุลามคม พ.ศ.2558 กับเดือนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังลดลงทุกตัว โดยปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 7.19% ปริมาณผ้าทอคงคลังลดลง 0.37% ประมาณเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 1.48% และประมาณเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 4.43% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ในส่วนดัชนีสินค้าคงคลังเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 พบว่า ประมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 0.04% แต่ปริมาณผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 6.96% และปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังเพิ่มสูงถึง 161.08% แต่ปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 6.75% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมปีก่อน

           พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น

          เส้นใยสิ่งทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น และการจัดจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลงจากเดือนก่อน

          ผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตผ้าทอลดลง แต่การจัดจำหน่ายผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณผ้าทอคงคลังที่ลดลงจากเดือนก่อน

          เสื้อผ้าผ้าถักเมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักเพิ่มขึ้น และปริมาณการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าถักทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังลดลงคงจากเดือนก่อน

          เสื้อผ้าผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง เช่นเดียวกับปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอลดลงจากเดือนก่อน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม-ตุลาคม 2588

          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงทั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมปีก่อน

          ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง 9.33% เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ลดลง 7.98% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถัก

          ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง 14.12% เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน เช่นเดียวกันกับในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 มีการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง 14.12% เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมปีก่อน มูลค่าการนำเข้าในกลุ่มสิ่งทอที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าทอ

          สิ่งทอการส่งออกโดยมากในกลุ่มสิ่งทอนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งในเดือนตุลาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม โดยมูลค่าการส่งออกเส้นด้ายเปลี่ยนแปลงลดลงมาที่สุดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน เช่นเดียวกันในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่การส่งออกเส้นด้ายเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด ยกเว้นสิ่งทอเทคนิคที่มีการส่งออกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน

          ด้านการนำเข้าสิ่งทอโดยมากลดลงเช่นกัน ทั้งในเดือนตุลาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ การนำเข้าเส้นใย ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ด้านการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 การนำเข้าเส้นใยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเช่นกัน โดยมีมูลค่าการนำเข้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557

          เครื่องนุ่งห่ม การส่งออกเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 กับช่วงเดือนตุลาคม และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ของปีก่อน มูลค่าการส่งออกในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในสินค้าเสื้อผ้าผ้าทอ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในสินค้าเสื้อผ้าผ้าถัก เช่นเดียวกันในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามูลค่าการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าผ้าทอ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่าเสื้อผ้าผ้าถัก

          ด้านการนำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มเมื่อเปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กับเดือนตุลาคมของปีก่อน พบว่ามีมูลค่าการนำเข้าลดลง แต่ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 มูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม 2588

          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย พิจารณาในส่วนการส่งออกสิ่งและเครื่องนุ่งห่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 พบว่าประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีการส่งออกลดลง 8.56% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยมีการส่งออกลดลง 6.33% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ของปีก่อน

          ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยลดลง 11.32% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมของปีก่อน เช่นเดียวกับการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด โดยมีการนำเข้าลดลง2.59% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ของปี

          สิ่งทอ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนกว่า 122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 7.94% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เช่นเดียวกับในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด โดยมีมูลค่ากว่า 1,135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6.21% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557 ส่วนตลาดส่งออกสำคัญของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดได้แก่ การส่งออกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงถึง 24.60% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

          ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในกลุ่มสิ่งทอมีมูลค่าสูงที่สุดมาจากประเทศจีน โดยมูลค่าการนำเข้าในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 93.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 14.23% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ด้านมูลค่าการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่ากว่า 1,002 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5.29% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557

          เครื่องนุ่งห่มประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐเมริกาสูงที่สุด โดยมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2.74% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เช่นเดียวกับในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด โดยมีการส่งออกลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยลดลงถึง 17.41%

          ด้านมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 และในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีน มีมูลค่ากว่า 365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.67% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2557  โดยมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 162.97% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 แต่มูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีน

Share this Post:
View article: 1279