สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2558

Keyword:     นำเข้าส่งออกอัญมณี  ภาวะเศรษฐกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  รายงานสถานการณ์  อัญมณีและเครื่องประดับ 

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม -กันยายน ปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16 (ร้อยละ 11.20 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ที่มีมูลค่า 248,569.23 ล้านบาท (7,733.87 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่  286,264.28 ล้านบาท (8,600.03 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีนี้ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.34 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้หากพิจารณามูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 185,633.63 ล้านบาท (5,585.28 ล้านเหรียญ-สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากในช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.80 (ร้อยละ 2.16 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

 

Share this Post:
View article: 1390