รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม-กันยายน 2558

Keyword:     ภาวะเศรษฐกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่ง่หม  รายงานสถานการณ์  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 

 

สรุปการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนมกราคม-กันยายน2558

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 573.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 8.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 362.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 14.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกินดุลการค้า 211.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้เดือนมกราคม – กันยายน 2558 มีมูลค่าการส่งออกรวม 5,252.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 3,380.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 4.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกินดุลการค้า 1,871.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า การส่งออกสิ่งทอเดือนมกราคม-กันยายน 2558 มีมูลค่า 3,230.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.65 โดย ผ้าผืนลดลง ร้อยละ 9.01 เป็นผลมาจากผ้าทอที่ทำจากฝ้าย ผ้าทอที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ และผ้าถักลดลง ร้อยละ 12.00 11.01 และ 0.33 ตามลำดับ เส้นด้ายลดลง ร้อยละ 14.57 เป็นผลมาจากเส้นด้ายประดิษฐ์ลดลง ร้อยละ 9.16 เส้นใยลดลง ร้อยละ 0.07 เป็นผลจากเส้นใยฝ้ายที่ลดลงถึงร้อยละ 33.23 และสิ่งทอเทคนิคลดลง ร้อยละ 2.78 สำหรับการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,021.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 8.12 จากเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าถักลดลง ร้อยละ 6.11 และเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าทอลดลง ร้อยละ 11.90

เมื่อพิจารณาการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า การนำเข้าสิ่งทอเดือนมกราคม-กันยายน 2558 มีมูลค่า 2,760.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 4.75 โดยผ้าผืนลดลง ร้อยละ 2.51 เป็นผลจากผ้าทอที่ทำจากเส้นใยฝ้ายและผ้าทอที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ลดลง ร้อยละ 12.25 และ 1.01 ตามลำดับ เส้นใยลดลง ร้อยละ 18.24 เป็นผลจากการนำเข้าเส้นใยฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์ ลดลง ร้อยละ 18.71 และ 18.09 ตามลำดับ เส้นด้ายลดลง ร้อยละ 5.89 เป็นผลจากเส้นด้ายประดิษฐ์ลดลง ร้อยละ 5.25 และสิ่งทอเทคนิคลดลง ร้อยละ 5.95 สำหรับการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.22 จากเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าถักและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าทอเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 13.71 และ 4.44 ตามลำดับ

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 4787