กฎระเบียบและมาตรฐานสิ่งทอและกฎระเบียบสิ่งทอของ EU และอิตาลี

Keyword:     eu  กฎระเบียบ  มาตรฐาน  สิ่งทอ  อิตาลี 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1).       กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าสิ่งทอ

                   ปัจจุบันกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าสิ่งทอใน AFTA สามารถเลือกใช้ได้ 2 วิธี คือวิธีแรกใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนของวัตถุดิบ คือ สินค้าจะต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในอาเซียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า F.O.B. หรือ

                   วิธีที่สอง ใช้หลักเกณฑ์การแปรสภาพอย่างเพียงพอ คือ สินค้าสิ่งทอต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตในประเทศอาเซียนที่จะทำให้วัตถุดิบนำเข้า มีการแปรสภาพถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน Asean Single List

                   หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 แต่จนถึงปัจจุบันผู้ผลิตสิ่งทอในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนของวัตถุดิบ เป็นแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างที่เคยปฏิบัติมา

2).       มาตรการด้านแรงงาน (Labor Measures)

          ปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องแรงงานโดยเฉพาะ คือ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labor Organization) โดยสมาชิกของ LIO จะมาจากผู้แทนของหน่วยงาน 3 ฝ่ายของแต่ละประเทศสมาชิก คือผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนผู้ใช้แรงงาน และผู้แทนภาครัฐ โดยหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของ ILOคือ การจัดทำอนุสัญญา (Conventions) เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ILO มักจะถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอนุสัญญาแต่ละฉบับเหล่านี้ จะผู้พันเฉพาะกับประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันเท่านั้นตามพันธกรณีที่สมัครใจ (Voluntary) กล่าวคือ เมื่อประเทศใดลงนามในอนุสัญญาใดก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุในสัญญานั้น แต่การสัตยาบันดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละประเทศ หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตาม ประเทศสมาชิกอื่นสามารถร้องเรียนได้ แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือILO ไม่มีวิธีการลงโทษ (Sanction) ที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน หรือทางการค้าต่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญา จึงมักเกิดกรณีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีอยู่เสมอ 

3).       มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Measures)

          การประชุมรัฐมนตรีการค้าของประเทศภาคี GATT ที่เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโก เมื่อปี 2537 ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการค้าและพัฒนา (Committee on Trade and Development) และในการประชุมดังกล่าวประเทศที่เข้าร่วมลงนามจัดตั้ง WTO ได้ประกาศร่วมกันว่า “จะต้องมีการใช้หรือไม่มีความจำเป็นในการใช้นโยบายใดๆ ที่ขัดต่อระบบการค้าพหุภาคีที่มุ่งต่อการเปิดตลาด การไม่เลือกปฏิบัติ หรือขัดต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือการส่งเสรอมการพัฒนาแบบยั่งยืน” และเมื่อพิจารณาความตกลงต่างๆ ภายใต้ WTO ก็จะพบว่ามีข้อตกลงที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อไว้หลายประการ อาทิเช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศ (Technical Barrier to Trade : TBT) และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสิ่งแวดล้อมได้

          ข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือ TRIPs (Tred-Related Intellectual Properties) มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นใหม่ผ่านระบบสิทธิบัตร (Patent) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Technology)

4).       อัตราภาษีนำเข้าสิ่งทอของอิตาลี

          อิตาลีใช้อัตราภาษีนำเข้า Harmonized Code 50-63 มีอัตราเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 0-14.3 สำหรับประเทศที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากอิตาลี

5).       มาตรฐานสินค้า

          ในกระบวนการการผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย จะมีกำหนดมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนั้นเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ได้วางไว้ ส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานต่างๆ จะถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางหรือองค์กรของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ผู้ซื้อผู้ขายได้ทราบคุณภาพและคุณสมบัติที่ชัดเจนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้การค้าสะดวกขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Supply Chain อีกทั้งยังเป็นการประหยัดการซ่อมบำรุงและการสต็อกสินค้ากับอะไหล่ ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ แต่ในปัจจุบัน พบว่า เริ่มมีการใช้มาตรฐานสินค้าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกีดกันทางการค้ามากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อขายในประเทศนั้น การทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ภายในประเทศก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องมีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศที่ต้องการส่งสินค้านั้นๆ ไปด้วย

6).       กฎระเบียบสิ่งทอของสหภาพยุโรป

          (1)มาตรฐานการจ้างงาน

          องค์กรเอกชนจำนวนมากในสหภาพยุโรปได้รณรงค์เกี่ยวกับการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทวีปเอเชีย ซึ่งกำหนดให้ซื้อเฉพาะสินค้าที่ถูกผลิตภายใจ้เงื่อนไขความเป็นธรรมทางด้านแรงงาน โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กตามข้อกำหนดองค์การแรงงานโลก หรือ ILO(International Labor Organization)

          (2)มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

          สหภาพยุโรปได้ออกประกาศห้ามนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ย้อมสีด้วยสาร AzoColouarantsเนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในมนุษย์หากสัมผัสผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มดังกล่าว โดยทางผิวหนังหรือทางปาก

7).       กฎระเบียบสิ่งทอของอิตาลี

          ใบรับรองทางเทคนิค

                   ประเทศอิตาลีกำหนดให้สินค้าบางรายการต้องมีในรับรองทางเทคนิค ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของสินค้า ลักษณะการผลิต และชื่อของผู้ส่งออก พร้อมทั้งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นั้น โดยเฉพาะการนำเข้าเส้นใยและผ้าผืนจะต้องยื่นใบรับรองต่อสถาบันเส้นใยและผ้าผืนในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน และส่งสำเนาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอิตาลีเมื่อสินค้าไปถึงประเทศอิตาลี

 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Share this Post:
View article: 1476