รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กันยายน 2558

Keyword:     นำเข้า  ภาวะเศรษฐกิจเครื่องหนังและรองเท้า  รายงานสถานการณ์  ส่งออก  เครื่องหนังและรองเท้า 

การส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กันยายน 2558

 

 

สรุปการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-กันยายน 2558

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 132.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 118.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 17.98 ทำให้เดือนกันยายนเกินดุลการค้า 13.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้เดือนมกราคม –กันยายน 2558 การส่งออกมีมูลค่า 1,310.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1,117.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 0.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกินดุลการค้า 193.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า หนังส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.81 จากการส่งออกหนังฟอกเป็นหลัก อาเซียนเป็นตลาดส่งออกหนังฟอกหลักของไทย โดยเฉพาะเวียดนามและกัมพูชาที่อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าภายในประเทศขยายตัว ส่งผลให้มีการนำเข้าหนังฟอกจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรองเท้าลดลง ร้อยละ 8.54 จากรองเท้าที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดและรองเท้าที่ทำจากยางหรือพลาสติกลดลง ร้อยละ 14.41 และ 11.48 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดนำเข้ารองเท้าที่สำคัญอย่างสหภาพยุโรปนำเข้าลดลง กระเป๋าส่งออกลดลง ร้อยละ 8.46 เป็นผลมาจากกระเป๋าที่ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ และกระเป๋าที่ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัดลดลง ร้อยละ 9.23 และ 10.66 ตามลำดับ ตลาดส่งออกกระเป๋าที่สำคัญอย่าง สหภาพยุโรป จีน อาเซียน และญี่ปุ่นนำเข้าลดลง

ส่วนด้านการนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า มีการนำเข้าหนังลดลง ร้อยละ 5.03 จากการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา บราซิล และญี่ปุ่นลดลง เนื่องจากการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยลดลง ทำให้การนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกเพื่อมาผลิตเป็นสินค้าลดลงตามไปด้วย กระเป๋านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 จากกระเป๋าที่ด้านนอกเป็นอื่นๆ และด้านนอกเป็นพลาติกหนือวัตถุทอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.69 และ 0.99 ตามลำดับ และรองเท้ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.09 จากการนำเข้ารองเท้าที่ทำจากยางหรือพลาสติก รองเท้าที่ทำจากสิ่งทอ และรองเท้าที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.79 48.15 และ 5.52 ตามลำดับ

Share this Post:
View article: 1169