กฎระเบียบการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมอัญมณี

Keyword:     bis hallmark  iu59  กฎระเบียบ  ทองคำ  อัญมณี  อินเดีย 

เครื่องประดับที่ผลิตจากทองคำและเพชรเป็นเครื่องประดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในประเทศอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียได้มีการจัดตั้ง Bureau of Indian Standards (BIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าประเภทเครื่องประดับที่มีส่วนประกอบของอัญมณีโดยมีการกำหนดใช้มาตรการการออกเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ (Hallmark) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของ BIS ให้สามารถซื้อขายเครื่องประดับอัญมณีในประเทศอินเดียได้ นอกจากนี้ BIS ยังคงทำหน้าที่ตรวจตราและตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีการวางขายในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ BIS (BIS Hallmark) ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) ตราสัญลักษณ์ BIS Mark

(2) ค่าความบริสุทธิ์ (Fineness Number)

(3) ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรอง

(4) ตราประจำตัวของผู้ประกอบการ

(5) หมายเลขปีที่ออกเครื่องหมายรับรอง

ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์ BIS Mark

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบโลหะมีค่า (BIS Precious Metals Sectional Committee) ยังได้กำหนดมาตรฐานสำหรับทองคำแท้และทองคำผสม ดังนี้

- IS 1417 การวัดระดับของทองคำและทองคำผสม เครื่องประดับอัญมณีและอัญมณีเทียม – ความ

บริสุทธิ์และรอยตำหนิ (Grades of gold and gold alloys, Jewelry/Artifacts – Fineness and

Marking)

 

- IS 1418 การวิเคราะห์ทองคำแท่ง ทองคำผสม และเครื่องประดับทอง/ทองปลอม ด้วยวิธีการ

Cupellation (Fire Assay) (Assaying of Gold in Gold Bullion, Gold Alloys and Gold Jewelry

/Artifacts Cupellation (Fire Assay Method))

 

- IS 2790 แนวทางสำหรับผู้ผลิตทองคำผสม 23, 22, 21, 18, 14 และ 9 กะรัต (Guidelines for

manufacture of 23,22, 21, 18, 14 and 9 carat gold alloys)

 

- IS 3095 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขายทองคำเพื่อการผลิตเครื่องประดับ (Gold sellers for use in

manufacture of Jewelry)

 

ความบริสุทธิ์ของทองคำ

ประเทศอินเดียมีการกำหนดระดับความบริสุทธิ์ของทองคำผ่านมาตรฐาน BIS โดยทองบริสุทธิ์ (Fine Gold) ต้องมีความบริสุทธิ์ 999 parts per thousand และทองมาตรฐาน (Standard Gold) ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 995 parts per thousand โดยมีข้อยกเว้น

ตารางที่ 1 ระดับความบริสุทธิ์ของทองคำของประเทศอินเดีย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับตะกั่วในสารเคลือบเครื่องประดับ: ประเทศอินเดียยังไม่มีการกำหนดปริมาณของตะกั่วใน สีและสารเคลือบเครื่องประดับ

 

ที่มา : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

 

Share this Post:
View article: 1144