แผ่นยางกัญชงเพื่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์

Keyword:     development  eco fibers  green material  กระบวนการสร้างสรรค์  ยางพารา  แผ่นยางกัญชงเพื่อสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


      บริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟ จำกัด ได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด คือ เปลือกกัญชง (Hemp) และยางพารา (Para rubber) เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุประกอบที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายการต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และตกแต่งภายใน และมีสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะตลาด green materials, green products ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


ภาพที่ 1 แผ่นวัสดุ Hemp Rubber


      การทำงานของบริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟ จำกัด ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัทที่มีการผลิตแผ่นยางพาราสำหรับงานรองเท้า ซึ่งบริษัททั้ง 2 ต่างมีองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แนวคิดในการพัฒนาร่วมกันและใช้การทดลองพัฒนาผลงานจากองค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในองค์การทำให้สามารถต่อยอดเป็นงานที่มีความน่าสนใจและสามารถนำไปสู่ตลาดใหม่ได้


ภาพที่ 2 กระเป๋าผ้าใยกัญชงที่มีการตกแต่งด้วย Hemp Rubber

 

Share this Post:
View article: 1584