Jeans Trouser to Wall Art : Creative Case Study

Keyword:     development  eco fibers  industrial waste  wall art  กระบวนการสร้างสรรค์ 

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความเป็นมา

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมเสื้อผ้า โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือกางเกงยีนส์ ที่มีการขายกระจายอยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก จากปัญหาด้านเศษวัสดุที่มาจากการผลิตจำนวนมากและมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานของตนเอง ทำให้บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการสร้างสรรค์งานออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิงห์  อินทรชูโตและทีมงานเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาในลักษณะ upcycling process เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุในองค์กร โดยกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 ลักษณะ ได้แก่ fashion accessories, furniture และ R & D materials จากความถนัดเดิมของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือการตัดเย็บกางเกงยีนส์และเสื้อผ้าแฟชั่นรูปแบบต่าง ๆ และเน้นที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นหลัก ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาผลงานใหม่ ๆ ของบริษัทจึงยังคงเน้นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีหลักของบริษัทคือการตัดเย็บมาใช้พัฒนา นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรโดยเน้นการกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กรและการพัฒนาแบรนด์ “Mc Jeans” เพื่อกำหนดภาพลักษณ์ของตราสินค้าในอนาคต

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการทั้งที่รีไซเคิลได้และที่ต้องนำไปกำจัดในรูปแบบต่าง ๆ ตามกระบวนการ สมบัติของวัสดุที่มีซึ่งมีความแตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระบวนการ รวมถึงต้นทุนและแรงงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัท สร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาโดยบุคคลากรที่เปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาเรื่องเศษวัสดุเหลือใช้มาเป็นการสร้างสรรค์เศษวัสดุจากการออกแบบ โดยปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์แฟชั่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่องานตกแต่งภายใน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก

 

  

ภาพที่ 1  ตัวอย่างเศษวัสดุในโรงงาน (ก) เศษริมผ้า (ข) เศษขอบกางเกง (ค) เศษหูเข็มขัด (ง) เศษที่เหลือจากการตัดหูเข็มขัด (จ) เศษผ้าทดลองเย็บของพนักงานฝึกหัด และ (ฉ) เศษผ้าจากการตัดของเครื่องพันริม

 

      การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ความสำคัญและใส่ใจกับความชำนาญของบุคคลากรเพื่อให้พนักงานในองค์กรเริ่มต้นสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง เน้นความเรียบง่ายแต่น่าสนใจ และพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่เศษวัสดุเพื่อนำไปสู่ตลาดกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ตลาดเดิม ทีมงานที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดในออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุภายในบริษัทฯ โดยเริ่มต้นจากการกระตุ้นกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยนำเศษวัสดุจากโรงงานมาพัฒนาต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่บุคลากร ดังนี้

 

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ โดยมีแนวคิดหลักดังนี้

1.      ใช้เศษวัสดุที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยเศษวัสดุนั้นต้องมีปริมาณมากพอที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

2.      ใช้กระบวนการและวิธีการที่บุคลากรในองค์กรมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นหลัก เช่น งานเย็บ

3.      ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในโรงงาน

4.      พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมมากที่สุด

 

ผลงานต้นแบบ

 

ผลงานต้นแบบที่เกิดจากการพัฒนา ได้แก่  

1)       Jeans scrap wall hanging

2)       Zipped up Carpet #1

3)       Document bag

4)       Tote bag

5)       Zipped up Carpet #2

6)       ผ้าทอจากเศษผ้ายีนส์

 

ภาพที่ 2  การพัฒนาต้นแบบ Jeans scrap wall hanging (ก) เศษชิ้นส่วนขากางเกงยีนส์ที่มีตำหนิ (ข) การเตรียมชิ้นส่วนจากขากางเกงยีนส์ (ค) เส้นวัสดุใหม่จากเศษขากางเกงยีนส์ (ง) วัสดุใหม่ที่รีดเรียบร้อย (จ) การวางลวดลายชิ้นงาน และ (ฉ) ต้นแบบสำเร็จ

 

ภาพที่ 3 การพัฒนาต้นแบบ Zipped up Carpet #1 (ก) เศษชิ้นส่วนขากางเกงยีนส์ที่มีตำหนิ (ข) การเตรียมชิ้นส่วนต้นแบบจากขากางเกงยีนส์ (ค) การตัดต่อชิ้นงาน (ง) การทดลองวางลวดลาย (จ) ชิ้นงานสำเร็จด้านหน้า และ (ฉ) ชิ้นงานสำเร็จด้านหลัง

 

 

ภาพที่ 4 การพัฒนาต้นแบบ Document bag จากเศษผ้าทดลองเย็บของพนักงานฝึกหัดและชิ้นส่วนขากางเกงที่มีตำหนิ

 

ภาพที่ 5 การพัฒนาต้นแบบ Tote bag จากเศษผ้าทดลองเย็บของพนักงานฝึกหัดและชิ้นส่วนขากางเกงที่มีตำหนิ

 

 

 

ภาพที่ 6  การพัฒนาต้นแบบ Zipped up Carpet #2 (ก) การเรียงชิ้นส่วนขากางเกงยีนส์ที่มีตำหนิเพื่อหาลวดลาย (ข) การเตรียมชิ้นส่วนต้นแบบจากขากางเกงยีนส์ (ค) การทดลองวางลวดลาย (ง) การตัดต่อชิ้นงาน (จ) ชิ้นงานสำเร็จด้านหน้า และ (ฉ) ชิ้นงานสำเร็จด้านหลัง

 

ภาพที่ 7 การพัฒนาต้นแบบผ้าทอจากเศษผ้ายีนส์ (ก) เศษผ้ายีนส์นำมาตัดให้มีขนาดเล็กและยาวต่อเนื่อง (ข) การขึ้นต้นแบบงานทอ (ค) ลักษณะผ้ายีนส์ที่ทอด้วยเศษให้มีความยาวต่อเนื่อง (ง) ชิ้นงานสำเร็จด้านหน้า และ (จ) ชิ้นงานสำเร็จด้านหลัง

 

การนำเสนอผลงานต้นแบบและตัวอย่างต่าง ๆ

หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วมีการนำเสนอแนวคิดให้กับพนักงานเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีแนวคิดดังนี้

1.    แสดงให้เห็นวิธีการและการประยุกต์การออกแบบในมุมมองใหม่โดยนำเสนอผ่านต้นแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานมีความชำนาญอยู่แล้ว เช่น การเย็บ

2.    กระตุ้นให้พนักงานเห็นศักยภาพของตนเอง สร้างแรงจูงใจ ความสนใจเรียนรู้และสิ่งที่สามารถทำได้จริงผ่านตัวอย่างที่สำเร็จแล้ว

3.    ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ระหว่างทีมที่ปรึกษากับพนักงาน

4.    พนักงานสามารถพัฒนาต่อยอดแนวคิดให้เป็นผลงานใหม่ได้

 

 

 

ภาพที่ 8 การนำเสนอผลงานและระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด ครั้งที่ 1

 

 

 

ภาพที่ 9 การนำเสนอผลงานและระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด ครั้งที่ 2

 

 

      ภายหลังการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมที่ปรึกษาจะมีการเสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขในการพัฒนาต่อยอดของผลงาน และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กร ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Share this Post:
View article: 1903