สรุปโครงการลงทุนใหม่ครึ่งปีแรก 2558 กระตุ้นภาคการส่งออก การใช้วัตถุดิบ และการจ้างงาน

Keyword:     การค้าการลงทุนสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 

“บีโอไอ เผยภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2558) โดยมีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 412,690 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกปีละกว่า 588,805 ล้านบาท และเกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศมูลค่ากว่า 350,507 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง จะมีการจ้างงานคนไทยกว่า 1 แสนตำแหน่ง ส่วนโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนใหญ่เป็นกิจการเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล”

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาวะการสงเสริมการลงทุนในชวง 6 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน 2558) ว่า มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 1,254 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 412,690 ล้านบาท โดยมีจํานวน 523 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของโครงการทั้งหมดที่เป็นกิจการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ถึงปีละ 588,805 ล้านบาท ซึ่งคาดวาจะเริ่มเกิดการส่งออกของกลุ่มนี้ได้ภายในช่วง 1-3 ปี นับจากนี้โดยเฉพาะในกลุ่มการผลิตเครื่องใช้  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตรเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมจํานวนดังกล่าวจะใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นมูลค่า 350,507 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตรจะใช้วัตถุดิบในประเทศ มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 140,743 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรของไทยโดยตรง

และหากโครงการที่ได้รับอนุมัติจํานวนดังกล่าวเปิดดําเนินการ จะเกิดการจ้างงานคนไทยเป็น จํานวน 104,838 ตําแหน่ง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีการจ้างงานเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยกลุ่มโลหะเครื่องจักรยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ

สําหรับคําขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือน มีจํานวน 408 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 71,140 ล้านบาท โดยเป็นกิจการเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลถึงร้อยละ 65 หรือจํานวน 264 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 45,070 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น มีจำนวน 31 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 10,606 ล้านบาท โดยเป็นกิจการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 22 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8,029 ล้านบาท กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 8 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 92 ล้านบาท และกิจการเครื่องหนังและรองเท้า จำนวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,485 ล้านบาท

สำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ณ ครึ่งปีแรก พบว่า กิจการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ มีคำขอรับการส่งเสริม 30 โครงการ เงินลงทุน 576 ล้านบาท เช่น กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)

หมายเหตุ : การขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วย

1.    ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี

3.    การผลิตที่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4.    การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

5.    กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)

6.    บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรียบเรียง : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ)

 

 

Share this Post:
View article: 1544