มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

Keyword:     นำเข้าส่งออก  สถิตินำเข้าส่งออกอัญมณีเครื่องประดับ  อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

ลำดับที่ รายการ มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (ร้อยละ) เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2557 2558 2557 2558 2558/2557
1 เครื่องประดับแท้ 57,245.63 60,248.91 32.01 34.72 5.25
  1.1 เครื่องประดับเงิน 24,159.31 25,032.29 13.51 14.43 3.61
  1.2 เครื่องประดับทอง 29,565.20 30,960.92 16.53 17.84 4.72
  1.3 เครื่องประดับแพลทินัม 1,527.58 1,729.37 0.85 1.00 13.21
  1.4 อื่นๆ  1,993.53 2,526.33 1.11 1.46 26.73
2 ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป 64,889.30 54,226.18 36.28 31.25 -16.43
3 เพชร 31,148.00 29,520.98 17.42 17.01 -5.22
  3.1 เพชรก้อน 3,048.81 2,598.99 1.70 1.50 -14.75
  3.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว 27,720.51 26,894.95 15.50 15.50 -2.98
  3.3 อื่นๆ 378.69 27.03 0.21 0.02 -92.86
4 พลอยสี 14,887.30 18,749.83 8.32 10.81 25.95
  4.1 พลอยก้อน 789.37 752.60 0.44 0.43 -4.66
  4.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว 9,534.69 10,797.57 5.33 6.22 13.25
  4.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว 4,563.24 7,199.65 2.55 4.15 57.78
5 เครื่องประดับเทียม 5,750.91 6,529.47 3.22 3.76 13.54
6 อัญมณีสังเคราะห์ 2,148.52 1,747.76 1.20 1.01 -18.65
7 เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า  1,044.75 1,288.42 0.58 0.74 23.32
8 โลหะเงิน  945.56 481.56 0.53 0.28 -49.07
9 ไข่มุก 188.17 273.23 0.11 0.16 45.20
10 ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ 334.14 220.95 0.19 0.13 -33.88
  อื่นๆ 268.08 237.28 0.15 0.14 -11.49
รวมทั้งสิ้น 178,850.36 173,524.56 100.00 100.00 -2.98

                                                ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Share this Post:
View article: 1416