มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

Keyword:     นำเข้าส่งออก  สถิติ  สถิตินำเข้าส่งออกอัญมณีเครื่องประดับ  อัญมณีและเครื่องประดับ 

ลำดับที่ รายการ มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (ร้อยละ) เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2557 2558 2557 2558 2558/2557
1 ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป 86,552.36 102,678.02 65.00 69.14 18.63
2 เพชร 17,344.43 13,949.42 13.03 9.39 -19.57
   2.1 เพชรก้อน 6,627.24 5,439.76 4.98 3.66 -17.92
   2.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว 10,628.66 8,427.41 7.98 5.67 -20.71
   2.3 อื่นๆ 88.54 82.24 0.07 0.06 -7.11
3 เครื่องประดับแท้ 8,880.15 9,572.23 6.67 6.45 7.79
   3.1 เครื่องประดับเงิน 1,188.48 1,106.82 0.89 0.75 -6.87
   3.2 เครื่องประดับทอง 6,467.51 7,031.83 4.86 4.73 8.73
   3.3 เครื่องประดับแพลทินัม 536.15 856.69 0.40 0.58 59.78
   3.4 อื่นๆ  688.00 576.89 0.52 0.39 -16.15
4 โลหะเงิน 8,749.66 9,410.56 6.57 6.34 7.55
5 พลอยสี 5,489.77 6,992.42 4.12 4.71 27.37
   5.1 พลอยก้อน 235.59 377.57 0.18 0.25 60.26
   5.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว 2,748.57 3,275.28 2.06 2.21 19.16
   5.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว 2,505.60 3,339.57 1.88 2.25 33.28
6 อัญมณีสังเคราะห์ 2,162.43 2,004.72 1.62 1.35 -7.29
7 ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 732.93 964.12 0.55 0.65 31.54
8 เครื่องประดับเทียม 926.91 930.38 0.70 0.63 0.37
9 โลหะแพลทินัม 898.31 834.25 0.67 0.56 -7.13
10 ไข่มุก 371.34 416.73 0.28 0.28 12.22
  อื่นๆ 1,045.54 762.19 0.79 0.51 -27.10
รวมทั้งสิ้น 133,153.84 148,515.04 100.00 100.00 11.54

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Share this Post:
View article: 1348