จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

Keyword:     สถิติ  สถิติโรงงานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  โรงงาน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 มีจำนวนรวม 4,820 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 41 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 68 โรงงาน

1) ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2558
ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมิถุนายน 2558 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุน 75.5 ล้านบาท และคนงานรวม 350 คน ประกอบด้วยเสื้อผ้าสำเร็จรูป_028(01) จำนวน 5 โรงงาน และเคหะสิ่งทอ_023(01) จำนวน 2 โรงงาน
ในขณะที่โรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 190.2 ล้านบาท คนงานรวม 741 คน ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป_028(01)
สำหรับโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 28 โรงงาน เงินลงทุน 986.4 ล้านบาท คนงานรวม 1,409 คน ประกอบด้วย เสื้อผ้าสำเร็จรูป_028(01) จำนวน 12 โรงงาน, ถักผ้า_024(00), จำนวน 5  โรงงาน, พิมพ์ผ้า_022(04) จำนวน 4 โรงงาน, ทอผ้า_022(02) จำนวน 3 โรงงาน, ฟอกย้อม_022(03)จำนวน 2 โรงงาน, เคหะสิ่งทอ_023(01) และเชือก_026(01) ประเภทละ 1 โรงงาน

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Share this Post:
View article: 3464