จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

Keyword:     สถิติ  สถิติโรงงานอัญมณีเครื่องประดับ  อัญมณีและเครื่องประดับ  โรงงาน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

ประเภทโรงงาน

ลักษณะกิจการ

จำนวนโรงงาน

ณ สิ้นปี 2557

(โรงงาน)

ปี 2558 (สะสมเดือนมกราคม-มิถุนายน)

(+) ประกอบกิจการ_ใหม่

(จำนวน)*

(-) ยกเลิกกิจการ

(จำนวน)*

คงเหลือ   

(จำนวน)

08401

การทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

590

6

 

596

08402

การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

30

 

1

29

08403

การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

126

2

 

128

08404

การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ

4

 

 

4

08405

การทำดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น

23

 

 

23

รวม

773

8

1

780

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 มีจำนวนรวม 780 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 8 โรงงาน และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

1)        ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2558

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับเดือนมิถุนายน 2558 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 37.0 ล้านบาท และคนงานรวม 212 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี_084(01)

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ขยายกิจการและโรงงานที่จำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ในเดือนนี้

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

ประกอบกิจการ (ใหม่)

ขยาย

จำหน่ายทะเบียน

ประเภท

จำนวน (รง.)

ประเภท

จำนวน (รง.)

ประเภท

จำนวน (รง.)

การทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

2

-

-

-

-

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 1522