จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

Keyword:     สถิติ  สถิติโรงงานเครื่องหนังรองเท้า  เครื่องหนังและรองเท้า  โรงงาน 

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า

กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 มีจำนวนรวม 1,327 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 16 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

1)    ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2558

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 37.0 ล้านบาท และคนงานรวม 44 คน ได้แก่ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์_029(00) และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า_053(07) ประเภทละ 1 โรงงาน

ในขณะที่ไม่ปรากฏโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการและจำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในเดือนพฤษภาคม 2558

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
 

Share this Post:
View article: 1498