จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

Keyword:     ภาวะเศรษฐกิจสิ่งทอ  สถิติโรงงานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  โรงงาน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

กลุ่มสถิติและวิเคราะห์

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

  

ที่มา : * กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม 2558 มีจำนวนรวม 4,841 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 34 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 40 โรงงาน

1)        ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2558

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 374.6 ล้านบาท และคนงานรวม 592 คน ประกอบด้วยเสื้อผ้าสำเร็จรูป_028(01) จำนวน 8 โรงงาน, การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม_027(06) จำนวน 2 โรงงาน, ถักผ้า_024(00) และเชือก_026(0) ประเภทละ 1 โรงงาน

ในขณะที่โรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 78.9 ล้านบาท คนงานรวม 98 คน ได้แก่ ทอผ้า_022(02)

สำหรับโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 9 โรงงาน เงินลงทุน 280.2 ล้านบาท คนงานรวม 966 คน ประกอบด้วย เสื้อผ้าสำเร็จรูป_028(01) จำนวน 4 โรงงาน, ถักผ้า_024(00), จำนวน 3  โรงงาน, เคหะสิ่งทอ_023(01) และตาข่าย แห อวน_026(02) ประเภทละ 1 โรงงาน

ตารางที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) ขยายกิจการ และจำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

 

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 1598