รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มกราคม-พฤษภาคม 2558

Keyword:     ภาวะเศรษฐกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 

 

Product Group

EXPORT

IMPORT

May

Jan.-May.

% YoY May

%YoY Jan.-May

May

Jan.-May.

% YoY May

%YoY Jan.-May.

Textile

366.67

1,774.20

-12.25

-6.94

296.06

1,522.99

-16.48

-8.17

Fiber

55.37

250.35

-1.41

3.80

60.56

315.97

-30.74

-21.80

Yarns

84.60

402.63

-13.99

-16.31

55.98

298.02

-16.82

-4.74

Fabric

115.18

581.45

-18.43

-7.00

85.72

422.04

-13.18

-4.21

Home Textile

21.94

110.80

-15.97

-10.77

7.99

47.01

2.11

21.93

Technical Textile

34.12

165.22

-7.07

-5.36

53.32

279.46

-14.72

-6.13

Other Textile

55.45

263.74

-6.45

1.36

32.48

160.48

6.06

-2.53

Clothing

232.14

1,105.51

-8.92

-7.05

60.19

330.54

5.56

4.84

Knit

159.67

734.51

-5.49

-5.31

26.99

137.03

10.74

11.30

Woven

72.47

371.00

-15.67

-10.32

33.21

193.51

1.69

0.70

Total

598.81

2,879.71

-10.99

-6.98

356.25

1,853.52

-13.42

-6.09

 

Share this Post:
View article: 2272