ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น

Keyword:     environment  คาร์บอนฟุตปริ้น  สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ผู้ผลิตตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตที่ลดการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

ฉลากคาร์บอน (Carbon footprint label) เป็นการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแสดงข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ฉลากคาร์บอน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงผลของพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโลก สินค้าที่มีฉลากคาร์บอนเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหภาพยุโรป  มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • ฉลากคาร์บอน (Carbon footprint label) คือ ฉลากที่แสดงข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่งยังร้านค้าปลีก การใช้ และการกำจัดขั้นสุดท้าย ที่สำคัญยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานทางหนึ่งด้วย มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและการบริโภคที่มีต่อภาวะโลกร้อน การติดฉลากคาร์บอนไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่การมีฉลากคาร์บอนรับรองสินค้าจะช่วยให้สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวยุโรปที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าอาหารรายใหญ่ ได้หันมาใช้มาตรการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ จากการผลิตสินค้ามากขึ้น และคาดว่าจะมีบริษัทที่หันมาติดฉลากคาร์บอนเพิ่มขึ้นอีกมากตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  • การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน{ในกรณีที่เป็นผู้ผลิตไทยสามารถขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนได้ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)}

  1. ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปีฐาน (พ.ศ. 2548) และปีปัจจุบัน

  2. ร้อยละที่ลดลงของก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการออกฉลากคาร์บอนโดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดกลางที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกกำหนดเพื่อทำการแบ่งระดับของฉลากต่อไป

  3. ค่าดำเนินการในการออกฉลากคาร์บอน 100,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์

  4. ฉลากคาร์บอนมีอายุ 3 ปี

 

ที่มา : ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอ http://www.thaitextile.org/lab/content.php?id=ARC0120216164831

Share this Post:
View article: 1556