วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Keyword:     mission  strategy  thailand textile institute  thti  vision  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

          “เป็นองค์กรที่ปฏิบัติกิจกรรมและบริการในหลากหลายมิติ  เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้น นวัตกรรม (Innovation) การออกแบบ (Design) และ การเชื่อมโยง (Connect) ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้งแฟชั่นและไลฟสไตล์ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน และรวมเป็นเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่า (Value Chains) เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลก”  
 

      

 

• เป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
• พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ กลุ่มสิ่งทอเทคนิค และสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Technical & Functional Textile) กลุ่มสิ่งทอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพและการแพทย์
• พัฒนาการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ที่สูงขึ้น
• เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
• เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาด
• เน้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น เคหะสิ่งทอ กลุ่มสิ่งทอในยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เครื่องหนังรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 6881