โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดกีฬา (Thailand Industry Profile - Sport Wear)

Keyword:     sportwear  textilegarmentprofile  ชุดกีฬา 

โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดกีฬา (Thailand Industry Profile - Sport Wear)
มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้

  1. โครงสร้างการผลิต

  2. ขั้นตอนการผลิตชุดกีฬา

  3. สภาพตลาด ระบบการค้า การบริโภค เครื่องนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

  4. ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค และปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดกีฬา

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม file แนบ
 

Share this Post:
View article: 801