โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย (Thailand Industry Profile)

Keyword:     contemporaryfashion  textilegarmentprofile 

โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย (Thailand Industry Profile - Contemporary Fashion Clothing)

มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้

  1. กระบวนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย

  2. สัดส่วนโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย

  3. สภาพตลาด ระบบการค้า การบริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย

3.1 สภาพตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย

3.2 การบริโภคในประเทศ

3.3 การส่งออกและนำเข้า
4. ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค และปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย

4.1 ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค

4.2 ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม file แนบ

Share this Post:
View article: 919