"แนวโน้มค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลก (ตอนที่ 1)"

Keyword:     การค้าการลงทุนสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 

                   

                จากภาพรวมการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกในปี 2012 พบว่า มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 708 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 17.5 และ 14.8 ในปี 2011 และ 2010 ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า  ขยายตัวลดลงร้อยละ 3.1 ในขณะที่ภาพรวมการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ แนวโน้มภาพรวมการค้าที่ลดลงเป็นผลสืบเนื่องจากการส่งออกสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงไปยังประเทศในกลุ่มยุโรป (จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค) ถือเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของกระแสการค้าโลก

ผู้นำการส่งออกสิ่งทอโลก
                ในหลายๆ ประเทศ (รวมถึงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว) ยังคงมีการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบ (โดยเฉพาะเส้นด้ายและผ้าผืน) ของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำ (เพื่อการแข่งขันในเรื่องของการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน) โดยในปี 2012 พบว่า ภาพรวมของการส่งออกสิ่งทอมาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) คิดเป็นร้อยละ 24.3 (เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าทางการค้าโลก ตั้งแต่ปี 2000) ซึ่งมีมูลค่า 69.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตขยายตัวลดลงร้อยละ 9.9 (เปรียบเทียบกับปีก่อน 2011)  ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอของไทยในอันดับโลก (อยู่ในลำดับที่ 13 จากประเทศผู้ส่งออกหลักในกลุ่มสิ่งทอ) คิดเป็นร้อยละ 1.2 ซึ่งมีมูลค่า 3.52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวลดลงร้อยละ 13.5 (เปรียบเทียบกับปีก่อน 2011) รายละเอียดดังตารางที่ 1
 

ผู้นำการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลก

                การพัฒนาของระบบเศรษฐกิจยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศผู้นำด้านการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลก แม้จะมีต้นทุนค่าจ้างแรงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขการจัดอันดับของประเทศผู้นำด้านการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลก ใน 15 อันดับแรก พบว่า มีอัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีเพียงสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกาที่ยังคงอยู่ในอันดับดังกล่าว
 
               เมื่อพิจารณาการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลกในปี 2012 พบว่า ภาพรวมของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลก อันดับ 1 คือ จีน โดยมีมูลค่าการส่งออก 159.61 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตขยายตัว (ในอัตราก้าวกระโดด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2000 และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 2011) ในขณะที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีมูลค่าการส่งออก 108.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (อันดับ 2 รองจากจีน) อัตราการเติบโตขยายตัวลดลงร้อยละ 25.8 (เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2000) และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (2011) พบว่า ขยายตัวลดลงร้อยละ 6.8 ถึงแม้ว่าการขยายตัวจะอยู่ในอัตราที่ลดลง แต่ EU ยังคงเป็นผู้นำหลัก (รองเพียงประเทศจีน) ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลก (ทั้งนี้ หากไทยสามารถรักษาฐานพร้อมเจาะตลาดเพื่อขยายกำลังการผลิตเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศในกลุ่ม EU เพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศ)
 
              ทั้งนี้ หากพิจารณาตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญสำหรับไทย พบว่า USA มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 (เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2000) และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 (เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 2011) (ถือเป็นตลาดที่สำคัญและเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศ)
 
              สำหรับภาพรวมการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยในอันดับโลกอยู่ที่ 13 (เท่ากับกลุ่มสิ่งทอ) โดยมีมูลค่าการส่งออก 4.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2000) และขยายตัวลดลงร้อยละ 6.3 (เปรียบเทียบกับปีก่อน 2011) รายละเอียดดังตารางที่ 2
 

            ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตที่สำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นั้นคือ ปัจจัยในเรื่องของค่าจ้างแรงงาน เห็นได้ได้ว่า หลายประเทศมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการระบบ Supply Chian ในอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนั้น ส่งผลในเรื่องของต้นทุนด้านค่าแรง และสูญเสียโอกาสและแข่งขัน ดังนั้น ผู้ประกอบกสนบางส่วนจึงมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า รายละเอียดดังตารางที่ 3

 

 

Share this Post:
View article: 1769