ตั้งเป้าปี 2031 แฟชั่นสิ่งทอไทยขึ้นชั้นแบรนด์โลก

Keyword:    

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ก.อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันสิ่งทอฯ วางยุทธศาสตร์ดันไทยศูนย์รวมแฟชั่นสิ่งทอของภูมิภาคในปี 2021 และสร้างแบรนด์ไทยระดับโลกในปี 2031 ใช้สินค้ากลุ่ม “สปอร์ตแวร์” และ “แฟชั่นร่วมสมัย” เป็นหัวหอก พร้อมพัฒนาทุกด้านครบวงจร 

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ปี 2558-2573 ภายใต้หลักคิด “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในระดับสากลอย่าง ยั่งยืน” (Toward Sustainable Creative Industries with Strong Soft Power) ตั้งเป้าการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์รวมการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอของ ภูมิภาคในปี 2021 และสร้างแบรนด์ไทยระดับโลกในปี 2031 จากทุนด้านบุคลากร ทุนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ มาเสริมแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นทั้งระบบ

เส้นใยธรรมชาติที่กำลังพัฒนามาเป็นเส้นใยเพื่อสิ่งทอ

ทั้งนี้ โรดแมปการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับทุนวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งสร้าง 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champions) คือ 1) สปอร์ตแวร์ นำเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งไทยมีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนากับแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้ว และ 2) แฟชั่นร่วมสมัย สร้างความหลากหลายและโดดเด่นของแบรนด์ไทยในทุกระดับ เป็นแหล่งสรรหาแฟชั่นใหม่ของลูกค้าจากทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งพัฒนาทั้ง 2 กลุ่ม สถาบันฯ จะเน้นให้ผู้ประกอบการมีการร่วมพัฒนาตั้งแต่ระดับเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน จนถึงแฟชั่น (Fiber-to-Fashion Co-Design) ยกระดับ SMEs ตลอดโซ่อุปทานให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลก และสร้างสังคมแฟชั่นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นผู้นำเทรนด์ของภูมิภาค

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันฯ จะนำเสนอยุทธศาสตร์ต่อทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ร่วมกันปรับโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาค (Regional Head Quarter) ของแบรนด์ระดับโลกโดยมีการออกแบบในประเทศไทย การดึงดูดงานแสดงสินค้าระดับโลกมาเปิดในประเทศไทย การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองการออกแบบที่ทันสมัย (การพัฒนาวัสดุ Bio-based การตั้ง Bi-component Fiber Pilot Plant (โรงงานต้นแบบเส้นใยสังเคราะห์ผสม) การตั้ง Fashion Product Development Coaching Center (ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาสินค้าแฟชั่น) การเสริมสร้างทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยในทุกย่านการค้าแฟชั่นที่สำคัญให้เป็นที่ ยอมรับในระดับโลก และการสร้างคนด้านแฟชั่นที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้รองรับการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น


ข่าวคุณภาพ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลจาก
ตั้งเป้าปี 2031 แฟชั่นสิ่งทอไทยขึ้นชั้นแบรนด์โลก

Share this Post:
View article: 1427