"อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยธรรมชาติของจีน"

Keyword:     การค้าการลงทุนสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  จีน 

             ด้วยขนาดประชากรขนาดใหญ่ของจีน  ทำให้ตลาดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย  โครงสร้างของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับตลาดจีนมีขนาดใหญ่และถือเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการขยายตลาดและฐานลูกค้าไปทั่วโลก  ศักยภาพทางการค้าและการผลิตของจีนกำลังเติบใหญ่ทัดเทียมนานาประเทศ  ปัจจุบันจีนจึงเป็นตลาดใหญ่ในการ Sourcing  ซื้อหาวัตถุดิบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ครบวงจร  ตั้งแต่ไฟเบอร์ ผ้า ใย ไปจนถึง Accessories ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่มากมายและหลากหลาย 

             นอกจากการขยายตัวทางการค้าอย่างรวดเร็วแล้ว ความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายสำคัญควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจีนอีกด้วย  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5 ปี  ฉบับที่ 12(ปี 2011-2015)  มีนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนที่ครอบคลุมแผนงานการป้องกันสิ่งแวดล้อม  การรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์สีเขียว  โดยคณะกรรมการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนได้ประกาศให้ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในจีนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรีไซเคิล  โดยเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติทางเลือก และการผลิตเส้นใยรีไซเคิล  ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและใช้นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากจีนมีความได้เปรียบได้ด้านทรัพยากรเส้นใยธรรมชาติเป็นทุนเดิม  การสนับสนุนของรัฐบาลและความพร้อมด้านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และส่งออก  ในแต่ละปีจีนจึงเป็นผู้ผลิตผ้าใยธรรมชาติและส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

http://www.ditp.go.th/index.php/market/main-latin-america/latin-america-country-name/latin-america-br/br-country-profile/
4738-home/2013-04-03-1/81611-2014-02-10-06-41-49

 

Share this Post:
View article: 1659