รายงานการสำรวจการบริโภคเครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2552

Keyword:     การบริโภค  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 

รายงานการสำรวจการบริโภคเครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2552

โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 วิธีการดาเนินการสำรวจ

บทที่ 3 ผลของการสารวจ

บทที่ 4 สรุปผล และข้อเสนอแนะ


โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม file แนบ

Share this Post:
View article: 476