รายงานสถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ม.ค.-ต.ค. 52

Keyword:     fashionoutlook 

จากมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยโดยรวม ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 5,299.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 13.5 ตลาดส่งออกที่สำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า การส่งออก 1,186.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ -27.94

ตลาดหลักสำคัญที่ส่งออกสิ่งทอ มีอัตราการขยายตัวลดลงทุกตลาด ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวลดลงมากที่สุดคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 27.9

และตลาดหลักสำคัญที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มมีอัตราการรขยายตัวลดลง ยกเว้นตลาดญี่ปุ่น มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1

 

• การส่งออก

สรปุมูลค่าการส่งออก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 5,299.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

สิ่งทอ มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 2,831.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 11.0 สิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 951.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 6.4 ประเภทของผ้าผืนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ ผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าในการส่งออก 515.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 4.9 รองลงมาคือ ผ้าผืนที่ทำจากฝ้ายมีมูลค่าในการส่งออก 331.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 10.7

สิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกรองลงมาจากผ้าผืนคือ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 602.1 ล้าน-เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 15.6 ประเภทของเส้นด้ายที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ซึ่งมีมูลค่าในการส่งออก 482.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 15.1

ตลาดส่งออกสิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ตลาดสหรฐั อเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และตลาดสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

เครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น 2,468.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13.7 เครื่องนุ่งห่มที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่า 2,170.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 16.3 ประเภทเสื้อผ้สำเร็จรูปที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุดคือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำจากฝ้าย รองลงมาคือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์

สำหรับตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2552 ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน


โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม file แนบ

Share this Post:
View article: 621