TOP STORIES

TOP STORIES

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 586.68 ล้านบาท และคนงานรวม 663 คน

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 150.95 ล้านบาท และคนงานรวม 385 คน

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 4,785 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 25 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 28 โรงงาน

สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิคเพิ่มขึ้น

Euratex เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิค ปี 2016 ขยายตัว 2.4% หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกสิ่งทอทางเทคนิคทั้งหมด

TOP STORIES

การบำบัดด้วยการสัมผัสสิ่งทอสมุนไพร

สิ่งทออยู่กับเราในทุกช่วงชีวิต ซึ่งสิ่งทอมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อและอาการแพ้ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น สิ่งทอสมุนไพรและเสื้อผ้าสมุนไพรได้เข้ามาในตลาดเพื่อช่วยให้ผู้คนรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพและมีสุขอนามัย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอภายในบ้านส่วนใหญ่จะมีการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้สิ่งทอที่ผ่านกระบวนการด้วยสมุนไพรเนื่องจากไม่ได้มีเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Reebok แนะนำรองเท้าที่ผลิตจากพืช

แบรนด์ฟิตเนสระดับโลก Reebok ได้ประกาศถึงโครงการผลิตฝ้ายและข้าวโพดอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำมาซึ่งรองเท้าจากพืชมาวางตลาดในปลายปีนี้ ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการพัฒนาโดยทีม Reebok Future เพื่อสร้างรองเท้า "ทำจากสิ่งต่างๆที่ปลูกโต งอกเงยขึ้น" โดยรองเท้ารุ่นแรกจะเป็นรองเท้าที่มีผ้าฝ้ายอินทรีย์ด้านบนและฐานที่มาจากข้าวโพดที่ปลูกในเชิงอุตสาหกรรม (ไม่ใช่แหล่งอาหาร)

สิ่งทอสำหรับป้องกัน (ชุดผจญเพลิง)

สิ่งทอสำหรับป้องกัน (Protective Textile) คือ สิ่งทอ เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์สิ่งทอทีใช้ในการป้องกันจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจเกิดระหว่างกิจกรรม หรือกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่สำหรับกิจกรรมยามว่าง สิ่งทอเพื่อการป้องกันเป็นสิ่งทอที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลเป็นหลัก

Denim Dry Process by Using Laser

Denim Dry Process by Using Laser...Great innovation in Denim Washing...!!!

TOP STORIES

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 586.68 ล้านบาท และคนงานรวม 663 คน

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 150.95 ล้านบาท และคนงานรวม 385 คน

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 4,785 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 25 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 28 โรงงาน

สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิคเพิ่มขึ้น

Euratex เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิค ปี 2016 ขยายตัว 2.4% หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกสิ่งทอทางเทคนิคทั้งหมด

TOP STORIES

รัฐบาลบังกลาเทศออกนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

รัฐบาลบังคกาเทศได้จัดทำ นโยบายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ผลิตเครื่องหนังและรองเท้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก

สถิติมูลค่าการส่งออก-นำเข้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนม.ค.-พ.ค. 60

ตารางมูลค่าการส่งออก-นำเข้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-เมษายน 2560

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามพึ่งพาการนำเข้าผ้าผืน

อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังคงพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตในประเทศนำเข้าผ้าผืนมากถึง ร้อยละ 86 ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศเวียดนาม (VITAS)

เมียนมาเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศและเข้าสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มตัว ทำให้สหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคม 2559ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎหมาย Jade Act 2008 ที่ห้ามนำทับทิมและหยกจากเมียนมารวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยกจากเมียนมาเข้ามายังสหรัฐฯ ทั้งจากเมียนมาโดยตรงและผ่านประเทศที่สามเมียนมาก็ยังคงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ การเปิดตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกในปี 2559 รวมถึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศเพื่อการเติบโตในระยะยาวอาทิ การออกกฎหมายจัดระเบียบการทำเหมือง และการลดภาษีนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการปิดเหมืองที่อยู่ในเขตของชนกลุ่มน้อยเพื่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติ เป็นต้น

TOP STORIES

ชนิดของเครื่องแต่งกายประเภทต่าง ๆ ควรซักทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน???

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

Textile Learner

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

KETCH APPAREL กับความสำเร็จบนธุรกิจออนไลน์ภายในหนึ่งปี

กับความสำเร็จบนธุรกิจออนไลน์ภายในหนึ่งปี

'อ.กฤษณ์'ดีไซเนอร์ชั้นครู ผูกจิตไว้ที่'ผ้าไทยทอมือ'

ผ้าไทยทอมือไม่ได้เป็นแค่ผ้าซิ่นหรือสไบ อยู่ที่เราลองเปิดใจแล้วจะเห็นว่าสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น เสื้อ แจ็คเก็ต หมวก รองเท้า เป็นรูปทรงที่ใช้งานได้จริง

ไต้หวันรุกสิ่งทอ 4.0 ไทย

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการปรับตัว เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เห็นได้จากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใส่ไว้ในเส้นใยของสินค้า เพื่อให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่มของไทย หลังจากผู้ประกอบการนำเสื้อผ้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาทำตลาดพบว่า ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี จึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใส่ในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่งห่ม

มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ

ยกระดับชีวิต ยกระดับอุตสาหกรรม ยกระดับประเทศ

TOP STORIES

สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

สัมมนาเรื่อง “สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Service” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Thailand - Taiwan Industrial Summit ครั้งที่ 1

Thailand-Taiwan Industrial Summit (ครั้งที่ 1) และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี (ถ.วิทยุ) กรุงเทพฯ

สัมมนา"การเพิ่มผลผลิตสีเขียว Green Productivity"

การสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Textile Insight

THTI Activities

Jul 25, 2017

ครั้งแรกของวงการสิ่งทอไทยดึงผู้ประกอบการร่วมปั้นผลิตภัณฑ์ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยผลสำเร็จจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ 35 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สู่ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์ พร้อมเปิดตลาดเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

Jul 24, 2017

​สศอ. จัดประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี OIE Forum 2560

ดึงภาคเอกชน-ประชาชนร่วมปฎิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

Jul 19, 2017

สศอ.ร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอเปิดสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไท

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 บริษัท โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้การต้อนรับ

Jul 14, 2017

อุตฯ เดินหน้าโรดแมป Thailand 4.0 เตรียมเปิดเวทีใหญ่ ในงาน Thailand Industry Expo 2017

กรุงเทพฯ 14 ก.ค. 60 - ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Industry Expo 2017" โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


 
 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy