คณะทำงานโครงการพัฒนาชุดทำงานลดโลกร้อน

องค์ประกอบ
1. ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก       ประธานคณะทำงาน
 
2. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       ประธานคณะทำงาน
 
3. รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  รองประธานคณะทำงาน 
 
4. ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสิ่งทอ                               รองประธานคณะทำงาน
 
5. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก           คณะทำงานและเลขานุการ
 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy