รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินค้ารองเท้า

Keyword:     กฎระเบียบเครื่องหนัง 

 

หมายเหตุ : เลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า และเครื่องหมายมาตรฐานจะแสดงว่าสินค้าได้รับมาตรฐานอะไร

 

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป  

เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป)  เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า  และเหมาะสมกับราคา

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post:
View article: 1553