รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนตุลาคม 2560

Keyword:     ตุลาคม 2560  นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนตุลาคม 2560 มีมูลค่า 548.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 381.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ทำให้เกินดุลการค้า 167.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้สิบเดือน มีมูลค่าการส่งออกรวม 5,521.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 3,888.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 ทำให้เกินดุลการค้า 1,633.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ตุลาคม 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนตุลาคม 2560 พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 372.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 122.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 จากผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.94 ตลาดส่งออกผ้าผืนหลักที่ขยายตัว คือ เวียดนาม เมียนมา และจีนเพิ่มขึ้นร้อย 41.61 16.03 และ 33.27 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 62.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37 โดยจีนและญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักในการส่งออก ลดลงร้อยละ 1.87 และ 2.04 ตามลำดับ แต่ส่งออกไปบังกลาเทศและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.30 และ 51.83 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 74.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.89 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน ตุรกี และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.77 21.54 และ 61.12 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 176.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 3.58 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 20.52 1.95 และ 14.05 ตามลำดับ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ตุลาคม 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเดือน พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 3,583.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 1,139.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.98 2.56 และ 9.29 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 634.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.43 และ 2.50 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 656.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.25 สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 1,937.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.39 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.41

 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ตุลาคม 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนตุลาคม 2560 พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 268.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 126.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 โดยนำเข้าจากจีนและเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.96 และ 36.18 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 141.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 0.48 แต่มีการนำเข้าจากเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.81 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 112.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.26 จากการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 1.44 โดยนำเข้าจากเวียดนาม กัมพูชา และฮ่องกง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 34.69 และ 89.81 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ตุลาคม 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเดือน พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 2,765.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 1,387.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.57 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 1,377.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.37 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 1,123.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ตุลาคม 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเดือน พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 5.79 3.68 และ 10.94 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 5.18 จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 7.77 โดยสินค้าที่ส่งออกไปอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน คิดเป็นมูลค่า 554.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ตลาดญี่ปุ่น เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 313.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 ตลาดจีน เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 129.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.25 และตลาดสหภาพยุโรป เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 425.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.24

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คาดว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวได้ดี เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเติบโตดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออกผ้าผืน เส้นด้าย และเส้นใยประดิษฐ์ของไทยขยายตัวโดยเฉพาะในตลาดจีน เวียดนาม ตุรกี และบังกลาเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลก สำหรับเครื่องนุ่งห่ม ส่งออกไปสหรัฐอเมริกายังมีแนวโน้มขยายตัวดีและตลาดญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวอีกครั้ง

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8 ธันวาคม 2560

Share this Post:
View article: 38030