พยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 4 ของปี 2560

Keyword:     clothing  economic forecast  fabric  fiber  forcast  yarn  พยากรณ์  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  ไตรมาส 4/2560 

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 4 ของปี 2560

ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ พยากรณ์มูลค่าการส่งออกในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2560 ในอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดดังนี้

อุตสาหกรรมเส้นใยจะมีมูลค่าการส่งออก 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 27.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมเส้นด้ายจะมีมูลค่าการส่งออก 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมผ้าผืนจะมีมูลค่าการส่งออก 349 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.98 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะมีมูลค่าการส่งออก 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จัดทำโดย

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(อัคนี ชาตะนาวิน)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พฤศจิกายน 2560
 

    


 

Share this Post:
View article: 422