ระบบการแจ้งเตือนด้านกฎระเบียบสำหรับ SPS และ TBT (ePing SPS&TBT notification alert system)

Keyword:     wto  กฎระเบียบ 

สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ WTO มีการพัฒนาระบบใหม่ในการแจ้งเตือนด้านกฎระเบียบ สำหรับ SPS  (Sanitary and phytosanitary measures) และ TBT(The Technical Barriers to Trade) เรียกว่า “ePing – SPS & TBT notification alert system” โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.epingalert.org เพื่อแจ้งเตือนมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การแสดงความเห็นต่อมาตรการใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการค้าได้ทันเวลา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ระบบ ePing มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นข้อมูล แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าของข้อกำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก หรือประเทศคู่ค้า

  2. ผู้เข้าใช้งานสามารถแสดงความเห็นต่อกฎระเบียบต่างๆได้

  3. ผู้ที่สนใจกฎระเบียบทางการค้า สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบดังกล่าว และจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนกลุ่มผลิตภัณฑ์/ประเทศที่สนใจ หรือที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง SMS หรือ อีเมล์

  4. หน่วยงาน Enquiry Point ของแต่ละประเทศมีสิทธิบริหารจัดการข้อมูลภายในประเทศของตน เช่น ให้สิทธิ/ยกเลิกสิทธิการเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างกลุ่มเฉพาะ (My group) เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามความสนใจของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

(หน่วยงาน Enquiry Point ของประเทศไทย ภายใต้กรอบความตกลง TBT มีจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สมอ. รับผิดชอบสินค้าอุตสาหกรรม และ มกอช. รับผิดชอบสินค้าเกษตรและอาหาร)

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้งานแล้ว โดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลมาตรการ SPS และ TBT ก่อนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับข้อมูลได้ที่ www.epingalert.org

 

Share this Post:
View article: 789