ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สถานการณ์การส่งออกและนำเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

สำหรับการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ใน 5 เดือนแรก พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,699.07 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น EU และจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18, 5.45, 4.01 และ 3.79

ในขณะที่การนำเข้า พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,901.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.91 ส่งผลให้ภาพรวมเกินดุลการค้า 797.23 ล้านเหรียญสหรัฐ

และจากปริมาณคำสั่งซื้อที่มีเพิ่มขึ้นจึงคาดว่า สถานการณ์การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม น่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สำหรับการนำเข้าคาดว่าน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันตามปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบ

คาดการณ์ไตรมาส 2 ของปี 2560

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอ คาดการณ์มูลค่าอยู่ที่ 726 ล้านดอลลาห์สหรัฐ จาก 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย 1) กลุ่มเส้นใย คาดการณ์มูลค่าอยู่ที่ 157 ล้านดอลลาห์สหรัฐ  2) กลุ่มเส้นด้าย คาดการณ์มูลค่าอยู่ที่ 236 ล้านดอลลาห์สหรัฐ และ 3) กลุ่มผ้าผืน คาดการณ์มูลค่าอยู่ที่ 333 ล้านดอลลาห์สหรัฐ

สำหรับมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม คาดการณ์มูลค่าอยู่ที่ 597 ล้านดอลลาห์สหรัฐ

****************************************************

จัดทำโดย

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy